Statuten

~|balance-scale~|font-awesome~|solid

NAAM EN ZETEL

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Sportvereniging Westsite.
2. Zij heeft haar zetel in Amsterdam.

DOEL

Artikel 2
1. De vereniging stelt zich te doel handbal als wedstrijdsport en als recreatiesport te bevorderen, alsmede overige sportactiviteiten te bevorderen.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
– lid te worden van het Nederlands Handbalverbond, hierna te noemen het NHV; trainingen te organiseren;
– leden deel te laten nemen aan door het NHV georganiseerde wedstrijden en competities;
– wedstrijden te organiseren; – aktiviteiten te organiseren.

MIDDELEN

Artikel 3
1. de middelen van de vereniging bestaan uit:
– contributies van de leden;
– ontvangsten uit wedstrijden;
– sponsorinkomsten;
– legaten en schenkingen; andere inkomsten.
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, waarvan de hoogte door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. De leden kunnen in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
3. Ereleden en leden van verdiensten zijn geen contributie verschuldigd.
4. Kaderleden zijn geen contributie verschuldigd, tenzij zij tevens spelende leden zijn.

INRICHTING

Artikel 4
1. Organen van de vereniging zijn het bestuur, de Algemene Ledenvergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de Algemene Ledenvergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie door de Algemene Ledenvergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend, danweI commissies die door het Bestuur zijn ingesteld.
2. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

DUUR EN BOEKJAAR

Artikel 5
1. De vereniging is opgericht op een juli tweeduizend. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging loopt van een juli tot en met dertig juni.
LEDEN

Artikel 6
1. De vereniging kent spelende leden, ondersteunende leden, kaderleden, leden van verdiensten, ereleden en donateurs en oprichters-leden.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
3. Minderjarige leden behoeven voor de toelating een schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger.
4. Kaderleden zijn zij die in de vereniging een functie bekleden en als zodanig door het bestuur zijn benoemd; zij gelden als spelende leden, indien zij tevens aktief de handbalsport beoefenen.
5. Ondersteunende leden zijn zij, die aan enige, door de vereniging georganiseerde activiteit deelnemen.
6. Leden van verdiensten en ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.
7. Donateurs zijn zij, die slechts geldelijke steun aan de vereniging verlenen.
8. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden, leden van verdiensten, ereleden en donateurs zijn opgenomen.

VERPLICHTINGEN

Artikel 7
Leden zijn verplicht:
– de statuten en reglementen van de vereniging alsook de besluiten van de in artikel 4 genoemde organen na te leven;
– de statuten en reglementen van het NHV, alsmede de door het NHV vastgestelde wedstrijdbepalingen na te leven;
– de belangen van de vereniging niet te schaden.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 8
1. Het lidmaatschap eindigt door:
– het overlijden van een lid;
– door opzegging door een lid;
– door opzegging namens de vereniging; – door ontzetting (royement).
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzeggingstermijn. Opgezegd dient te worden uiterlijk op vijftien mei, voorafgaand aan het einde van het boekjaar van de vereniging, tenzij van het lid redelijkerwijs niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, dit ter beoordeling aan het bestuur.
3. Opzegging door de vereniging kan wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap, gesteld in de statuten, wanneer hij zijn verplichtingen niet nakomt, alsmede wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur met inachtneming van een op zeggingstermijn van zes weken voorafgaand aan het einde van het boekjaar van de vereniging.
4. Opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 en 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.
5. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken indien een lid in ernstige mate handelt in strijd met de statuten en reglementen en/of besluiten van de organen als bedoeld in artikel 4 of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting kan slechts door het bestuur worden uitgesproken. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het betrokken lid hiervan ten spoedigste met opgave van redenen in kennis gesteld. Betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving tegen het besluit in beroep te gaan bij de Algemene ledenvergadering, die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist. Hangende de beroepstermijn is betrokkene geschorst, met dien verstande dat betrokkene wel toegang heeft tot de Algemene Ledenvergadering waar over het beroep gesproken wordt teneinde aldaar verweer te voeren. Betrokkene is bevoegd zich te laten bijstaan door een raadsman.

DONATEURS

Artikel 9
1. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
2. De rechten en verplichtingen van de donateur kunnen te allen tijde door de vereniging of de donateur door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijks bijdrage voor het lopende boekjaar van de vereniging voor het geheel verschuldigd blijft.
3. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

BESTUUR

Artikel 10
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen, die uit hun midden een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2. De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering.
3. Bestuursleden kunnen meer dan één functie bekleden.
4. Tot aan de aanvang van de Algemene Ledenvergadering kunnen door het bestuur of door tenminste tien leden kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid.
5. Ieder bestuurslid treedt drie jaren na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 6. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien.
7. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
8. Een bestuurslidmaatschap eindigt door:
– het bedanken van het bestuurslidmaatschap;
– het einde van de periode van drie jaar tenzij herbenoeming of herverkiezing heeft plaatsgevonden;
– het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
– een tot schorsing of ontslag strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering. Een schorsing door de Algemene Ledenvergadering die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn. Een besluit tot schorsing of ontslag dient te worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

BESTUURSTAAK

Artikel 11
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden is gedaald beneden drie blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen waarin in de vacature wordt voorzien.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van de werkzaamheden van commissies.
5. Het bestuur is, met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
6. Het bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor:
– het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik verkrijgen of geven van onroerende zaken;
– het aangaan van bankkredieten;
– het ter leen verstrekken of opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verstrekt bankkrediet; – het aangaan van dadingen of het optreden in rechte; – het sluiten of wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van de goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
7. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervuiling van de hem opgedragen taken.

BESTUURSVERGADERING

Artikel 12
1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslid zich hiertegen verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.
3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt. De notulen worden door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
4. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld aangaande de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende na door het bestuur verkregen machtiging.
3. De vereniging wordt op de afdelingsvergadering van het NHV vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is om op deze vergadering deel te nemen aan de verkiezing van ledenafvaardiging, alsmede bevoegd is om de vereniging als lidafgevaardigde verkiesbaar te doen stellen.
4. Bestuursleden aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat van tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betrokken handeling of rechtshandeling is besloten. Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of de wederpartij worden tegengeworpen.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 14
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering – zijn jaarverslag uit met overlegging van de jaarstukken bestaande uit een balans en een staat van ontvangsten en uitgaven over het afgelopen boekjaar. Bij gebrek hiervan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascontrolecommissie van tenminste twee leden, die geen bestuurslid mogen zijn. Deze commissie onderzoekt de jaarstukken en brengt verslag uit van haar bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering. De leden worden gekozen voor twee jaar en zijn slechts eenmaal herkiesbaar.
4. De commissie kan zich doen bijstaan door een deskundige. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en haar inzage te verlenen in de boeken en bescheiden van de vereniging.
5. Goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.
6. Het bestuur is verplicht de hierboven genoemde bescheiden tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 15.
1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar van de vereniging de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden gehouden.
2. De agenda voor deze vergadering bevat onder meer:
– vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering; jaarverslag van de secretaris;
– benoeming van een notulencommissie;
– benoeming van een kascontrolecommissie;
– behandeling en vaststelling van de jaarstukken;
– vaststelling van de contributie;
– vaststelling van de begroting;
– voorziening in vacatures;
– voorstellen dan wel benoeming van bestuursleden.
3. Voorts worden Algemene Ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
4. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen is het bestuur verplicht een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gehoor geeft, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen op overeenkomstige wijze als voor het bestuur is voorgeschreven of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.
5. De Algemene Ledenvergadering wordt bijeen geroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering meegerekend.
6. De bijeenroeping vindt plaats in het clubblad of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 16
1. Toegang tot de vergadering hebben alle leden van de vereniging voor zover zij niet zijn geschorst, ereleden en leden van verdiensten.
2. Over toelating van anderen beslist het bestuur.
3. Stemgerechtigd zijn alle spelende leden, kaderleden, ereleden en leden van verdiensten. 4. Spelende leden jonger dan de leeftijd van zestien jaar kunnen ter vergadering het woord voeren en een stem uitbrengen. De wettelijk vertegenwoordiger is bevoegd namens de jeugdige ter vergadering te verschijnen, het woord te voeren en een stem uit te brengen. Indien zowel de jeugdige zelf als diens wettelijk vertegenwoordiger aanwezig zijn, is alleen de wettelijk vertegenwoordiger bevoegd een stem uit te brengen.
5. Elk stemgerechtigd lid brengt één stem uit.
6. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

BEVOEGDHEDEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 17
Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan haar bestuur zijn opgedragen.

LEIDING EN VERSLAGLEGGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 18
1. De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een andere door het bestuur aan te wijzen bestuurslid op als voorzitter.
2. Van het verhandelde ter vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden gecontroleerd door een notulencommissie, bestaande uit twee leden, die daartoe door en tijdens de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. De notulen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 19
1. Op de Algemene Ledenvergadering kunnen slechts besluiten worden genomen, indien tenminste een/vierde van het aantal leden of hun wettelijke vertegenwoordigers de presentielijst heeft getekend. Indien het vereiste aantal leden ontbreekt, wordt binnen uiterlijk dertig dagen een nieuwe vergadering gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden of hun wettelijke vertegenwoordigers besluiten genomen kunnen worden, mits de agenda ongewijzigd is en de leden tijdig in kennis zijn gesteld van de tweede vergadering.
2. Het ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat een besluit genomen is, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
3. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk heeft plaatsgevonden, een stemgerechtigde dit verlangt.
4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
Algemene Ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Stemmingen vinden mondeling plaats, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. 7. Indien bij een stemming over personen niemand de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt een tweede stemming plaats. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid, dan vindt herstemming plaats over de personen die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
8. Indien de stemmen staken over een voorstel, is het voorstel verworpen.

REGLEMENTEN

Artikel 20
1. De Algemene Ledenvergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin de taken en bevoegdheden van de organen nader kunnen worden geregeld.
2. De in lid 1 genoemde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.

STATUTENWIJZIGING EN/OF ONTBINDING

Artikel 21
1. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden en de vereniging kan slechts worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aan de vergadering een wijziging van de statuten zullen worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de betreffende Algemene Ledenvergadering hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering het voorstel waarin de voorgestelde wijziging is opgenomen, op een geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen.
3. Een besluit tot statutenwijziging of ontbinding behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de spelende leden vertegenwoordigd is. Indien niet twee/derde van de spelende leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een nieuwe vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad.
5. Ieder lid van het bestuur is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd

VEREFFENING

Artikel 22
1. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
2. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan de leden, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, maar aan een door de Algemene Ledenvergadering aan te wijzen doel.
3. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit nodig is tot vereffening van haar vermogen. Gedurende de vereffening moet in stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan aan haar naam worden toegevoegd “in liquidatie”.