Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Westsite, gevestigd te Amsterdam, Handbalstraat 740, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34162957.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt. Hebt u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan secretaris@westsite.amsterdam.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke
persoonsgegevens
GrondslagBewaartermijnOntvangers
Onderzoeken of u lid
kan worden
en
het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereen-
komst.
• Voornaam
• Achternaam
• Geslacht
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres
Uitvoering van de
overeenkomst
Indien u lid wordt
gedurende de
looptijd van de
overeenkomst.
Indien u geen lid
wordt worden uw
gegevens zo snel
als mogelijk
verwijderd binnen 6
maanden
n.v.t.
Administratie• Voornaam
• Achternaam
• Geslacht
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
Uitvoering van de
overeenkomst
Gedurende de
looptijd van de
overeenkomst en tot
2 jaar daarna,
daarna alleen in de
financiële
administratie voor 7
jaar.
Penningmeester
Versturen digitale
berichten, waaronder
het clubblad c.q.
nieuwsbrief
• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
Uitvoering van de
overeenkomst
Zolang als men
aangemeld is.
Communicatie
Ter benadering na
beëindiging
lidmaatschap,
bijvoorbeeld voor een
reünie of bijzondere
gebeurtenis.
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
ToestemmingZolang als de
toestemming niet is
ingetrokken.
n.v.t.
Publicatie
teamsamenstelling en
verjaardagskalender in
clubblad en op de
website
• Pasfoto
• Voornaam
• Datum (geen jaartal)
ToestemmingZolang als de
toestemming niet is
ingetrokken
Leden en
geïnteresseerden
Publicatie op de
website, sociale
media, in clubblad,
kantine, sporthal
• Teamfoto’s en foto’s
van activiteiten van
Westsite
ToestemmingZolang de
toestemming niet is
ingetrokken
Leden en
geïnteresseerden

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Westsite uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die Westsite met u heeft, tenzij Westsite wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Westsite te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Westsite op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Westsite deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Westsite hebben ontvangen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Westsite treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

 

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Westsite. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Westsite raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacybeleid

Westsite past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Westsite raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Westsite er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Westsite wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via secretaris@westsite.amsterdam

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.