Privacy Policy

Westsite hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Westsite houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persooonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Westsite zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van de leden worden door Westsite verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 

 • ledenadministratie

  contributieheffing
  registratie in Sportlink

 • teamopgaven
 • informatieverstrekking en uitnodigingen voor activiteiten, bijeenkomsten, enz.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 •  het lidmaatschap van Westsite.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Westsite de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • geslacht
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer

Uw persoonsgegevens worden Westsite opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • tot de opzegging van het lidmaatschap en de financiële afwikkeling daarvan. Daarna worden de gegevens, exclusief het bankrekeningnummer, opgeslagen in een oud-ledenbestand.

 

(Pas)foto’s

Pasfoto’s van leden worden door Westsite gebruikt voor registratie bij het NHV en in Sportlink en worden gepubliceerd in het clubblad en op de website

 • in de teamsamenstelling de pasfoto en voornaam en
 • op de verjaardagskalender de pasfoto, voornaam en datum (zonder jaartal) vermeld.

Teamfoto’s, foto’s van trainingen, wedstrijden en activiteiten van Westsite, waarop leden van Westsite, leden van andere verenigingen of bezoekers staan, kunnen worden gepubliceerd in het clubblad, op de website en social media en opgehangen in het clubgebouw en/of sporthal.

Indien hiertegen bezwaren bestaan dient dit via secretaris@westsite.amsterdam kenbaar te worden gemaakt. Betreffend beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. Deze mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop bezwaarmaker niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het lidmaatschap van Westsite
 • het bezoeken van en/of deelnemen aan trainingen, wedstrijden en activiteiten van Westsite.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Westsite de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • pasfoto
 • voornaam
 • geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden Westsite opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • tot de opzegging van het lidmaatschap en de financiële afwikkeling daarvan.
 • Actiefoto’s totdat men aangeeft geen prijs meer te stellen op publicatie.

 

Verwerking van persoonsgegevens belangstellenden WestsiteStory c.q. nieuwsbrief

Persoonsgegevens van belangstellenden in de WestsiteStory c.q. nieuwsbrief worden door Westsite verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het toesturen van de WestsiteStory c.q. nieuwsbrief.
 • Informatieverstrekking en uitnodigingen voor activiteiten, bijeenkomsten, enz.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • mondeling of schriftelijk verzoek om toezending WestsiteStory c.q. nieuwsbrief.
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Westsite de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Westsite opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • totdat men aangeeft geen belangstelling meer te hebben in de WestsiteStory c.q. nieuwsbrief.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden door Westsite verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het toesturen van de WestsiteStory c.q. nieuwsbrief.
 • Informatieverstrekking en uitnodigingen voor activiteiten, bijeenkomsten, enz.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • mondelinge of schriftelijke aanmelding als donateur.
 • Voor de bovenstaande doelstellingen kan Westsite de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Westsite opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • – dat men donateur is.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De registratie van leden in Sportlink.
 • Het online bewaren van correspondentie.
 • Het boekhoudprogramma.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Westsite bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • – Alle personen die namens Westsite van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze bestuursleden en coaches zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

secretaris@westsite.amsterdam