Gedragsregels

~|balance-scale~|font-awesome~|solid

Gedragscode Gewenst Gedrag vereniging WESTSITE
Januari 2017

1. Inleiding


Ongewenst gedrag kan leiden tot spanningen op de sportvloer. Deze kunnen sporters, begeleiders en vrijwilligers belemmeren in hun functioneren. Als ongewenst gedrag aanhoudt, kunnen de klachten chronisch worden.
Westsite heeft besloten een “beleid gewenst gedrag” op te stellen en ter beschikking aan haar leden te stellen met het uiteindelijke doel een cultuur te creëren waarin iedere sporter, begeleider en vrijwilliger zijn verantwoordelijkheid neemt en waarin het veilig, vertrouwd en prettig sporten is.


2. DefinitiesGedragscode:
Lijst met gedragsregels omtrent de wijze waarop sporters, begeleiders en vrijwilligers van de vereniging zich dienen te gedragen, maakt onderdeel uit van het lidmaatschap.

Ongewenst gedrag:
Gedrag in afwijking van de wenselijke gedragscode.

Seksuele intimidatie:
Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Geweld en agressie:
Bij agressie en geweld is er sprake van de volgende verschijningsvormen:
− Fysieke agressie: slaan, schoppen, spugen, aanvallen al dan niet met een wapen.
 Psychische agressie: onder druk zetten, bedreigen, achtervolgen, hinderen, pesten.
 Verbale agressie: uitschelden, beledigen, bedreigen.

Pesten:
Het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een of meerdere individuen op een persoon, die niet in staat is zichzelf te verdedigen. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. Pesten heeft negatieve gevolgen voor het slachtoffer. Deze mag niet voor zichzelf opkomen noch zich verweren. Doet hij dit wel, kan dit voor de pester(s) een reden zijn om hem nog harder aan te pakken.

3.Gedragscode

Gewenst Gedrag vereniging WESTSITE
WESTSITE is opgericht om haar leden het handbalspel te laten spelen. De vereniging is een transparante, betrouwbare organisatie die slagvaardig inspeelt op de behoefte van haar leden. Deze kunnen rekenen op de maximale inzet van het bestuur en kaderleden om iedereen zo sportief en veilig mogelijk te laten handballen. Voor alle leden, begeleiders en vrijwilligers van WESTSITE staat het met plezier en enthousiasme sporten voor de vereniging voorop.
Om dit te bereiken en te behouden heeft WESTSITE het “beleid gewenst gedrag” opgesteld. Dit bestaat uit gedragsregels die van belang zijn voor iedereen die betrokken is bij de vereniging. Ze zijn vooral bedoeld om de leden, begeleiders en vrijwilligers van de vereniging een richtlijn te geven welk gedrag wel en niet is toegestaan.


3.1 Gedragscode


WESTSITE heeft de onderstaande gewenste gedragscode opgesteld en alle leden, begeleiders en vrijwilligers van de vereniging zullen over deze gedragscode worden geïnformeerd. Door lid te worden is men gebonden aan deze gedragscode.

  3.2 Extra gedragscode voor kaderleden


  Ongewenste omgangsvormen komen het meest voor in relaties waarbij sprake is van een machtsverschil. Dat machtsverschil kan te maken hebben met leeftijd, positie of getal. Vandaar dat er een extra gedragscode is opgesteld voor alle leden, begeleiders en vrijwilligers binnen WESTSITE die een sporttechnische functie hebben en daardoor een bijzondere positie binnen de vereniging innemen. Zij verlenen al dan niet vrijwillig diensten aan WESTSITE en werken met (jeugdige) leden. Door deze bijzondere positie voegt het bestuur van WESTSITE aan de sporttechnische functionarissen (hieronder als begeleider aangemerkt) de gedragsregels toe die door NOC*NSF zijn vastgesteld ter preventie van seksuele intimidatie.
  Voor trainers/coaches/begeleiders:

   4.Procedure bij ongewenst gedrag


   Door het invoeren van de gedragscode en het preventiebeleid ongewenst gedrag wil het bestuur ongewenst gedrag voorkomen en gewenst gedrag stimuleren en oproepen. Echter ongewenst gedrag kan nooit voor 100% worden uitgesloten.


   4.1 Wat te doen bij ongewenst gedrag


   Seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld kan voorkomen tussen leden, vrijwilligers onderling, tussen begeleiders en leden, vrijwilligers of tussen leden, begeleiders en vrijwilligers van WESTSITE en externe personen. Het is een breed begrip. Dubbelzinnige grapjes, onverwachte aanrakingen kunnen als intimiderend worden ervaren. Ook ondubbelzinnige, strafbare vormen van seksueel misbruik, zoals aanranding en verkrachting, vallen onder seksuele intimidatie. Slaan, schoppen, spugen, aanvallen al dan niet met een wapen, mensen onder druk zetten, bedreigen, achtervolgen, hinderen, pesten, uitschelden beledigen en bedreigen vallen onder agressie en geweld. Dergelijke vormen van seksuele intimidatie, agressie en geweld beginnen vaak met ‘onschuldige’ vormen van intimidatie.
   Wanneer je zelf slachtoffer bent, dan kan je het volgende doen:

    Wanneer je getuige bent of het vermoeden hebt dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, dan kan je het volgende doen:

     Bij ernstige voorvallen heeft elk lid trainer, coach of begeleider een meldplicht bij het bestuur.

     error: Helaas !!