Contributie en Corona.

In het afgelopen seizoen is de wereld geconfronteerd met het coronavirus. Dit heeft tot een lockdown geleid waardoor ook de sportactiviteiten niet meer door konden gaan. Dit heeft vragen opgeroepen hoe het bestuur met de (betaalde) contributie omgaat.

Westsite heft contributie om faciliteiten te financieren waardoor onze leden kunnen handballen. In hoofdlijnen bepalen de volgende kosten de contributie:

  • NHV ledenkosten (zowel per lid als team)
  • NHV zaalhuur wedstrijden
  • NHV scheidsrechterskosten
  • Trainingskosten (zaalhuur trainingen, materiaal)
  • Kosten Riekerhaven

Het grootste deel van de kosten heeft betrekking op het zaalseizoen en daarvan moet een gedeelte vooruitbetaald worden. In seizoen 2019-2020 is vrijwel de hele zaalcompetitie gespeeld. Alle kosten zijn dan ook in rekening gebracht.

In de afgelopen jaren is de contributie niet kostendekkend geweest. Door verhuur van de kantine aan een festivalorganisator en de stichting Ykeallo is het bestuur er in geslaagd de begroting sluitend te krijgen en enige reserve op te bouwen. Het afgelopen seizoen is dit echter niet gelukt.

Voor het huidige seizoen weten wij niet of en hoe de pandemie zich zal ontwikkelen en of de competitie (uit-)gespeeld wordt. Vooralsnog gaat het  NHV ervan uit dat de competitie van start gaat en uitgespeeld wordt. Dit betekent ook dat het bestuur ervan uit moet gaan dat kosten gemaakt worden voor een heel seizoen. Om zich toch voor te bereiden op een voortijdig einde van de competitie en om duidelijkheid te verschaffen aan de leden heeft het bestuur het volgende besloten:

  • De leden betalen de volledige contributie .
  • Voor elk lid zal deze in twee termijnen geïnd worden (oktober en januari)
  • Het bestuur verhoogt de contributie 2020-2021 niet.
  • Indien de competitie voortijdig gestaakt wordt door ingrijpen van de overheid, het NHV en/of Westsite, dan wordt de contributie verlaagd naar rato van de kosten die niet aan Westsite in rekening worden gebracht dan wel gerestitueerd worden.

Dit betekent dat  het bestuur voor eventuele restitutie uitgaat van de gemaakte kosten en niet van het aantal gemiste wedstrijden en/of trainingen. Dit betekent ook dat een aantal vaste kosten zoals bijvoorbeeld de kosten van Riekerhaven altijd tot een bedrag aan contributie zal leiden. Ook eventueel gemaakte en niet gerestitueerde kosten zullen dan onderdeel van het te betalen contributiebedrag zijn.

Aan het eind van het seizoen tijdens de ALV legt het bestuur rekenschap af over de financiële gang van zaken. Hierbij zal ook duidelijkheid  verschaft worden over de eventueel aangepaste contributie.